Psikolojik Testler

Merkezimizde Uygulanmakta Olan Psikolojik Testler

Psikolojik Testler Geliştirme 

Psikoloji testleri bireylerin davranışını gözlemlemeye yardımcı ölçümleme araçlarıdır ve tanı koymak amacı ile yapılmamaktadır. Bireylerin yaşadıkları durumun nedenlerini tespit etmede yardımcı olan psikoloji testleri bir uzman tarafından yorumlanmalıdır. Tanı koyma amacı taşımayan bu testler tedaviye ihtiyaç duyulan durumlar için farkındalık yaratmayı amaçlar. Testi yapan kişilerin zayıf özelliklerinin yanı sıra güçlü taraflarını da ölçmeyi amaçlar. 

Psikolojik Testler ve Puanlaması

Davranış örneklerini ölçme ve değerlendirme amacı taşıyan testlerin puanlama sistemi her teste göre değişmektedir. Online ya da psikoloji merkezlerinde bir uzman eşliğinde uygulanan psikoloji testlerinin sonucunda elde edilen puanlar analiz edilerek yorumlanır. 

Psikolojik Testlerin Sınıflandırılması 

Testler belirli ölçütlere göre sınıflandırılır. Bunlardan bir bölümünü aşağıda görebilirsiniz: 

 • Ölçülen nitelik ve amacına göre testler; Başarı, yetenek, tutum, ilgi ve kişilik testleri olarak alt gruplara ayrılır. 
 • Davranış ve maksimum performans testleri
 • Gruplara ve bireylere özel testler
 • Genel ve özel yetenek üzerine testler
 • Yaratıcılık üzerine psikoloji testleri
 • Kağıt kalem ve performans testleri 
 • Güzel sanat yeteneği için psikolojik testler 
 • Dile dayanan ve dayanmayan testler
 • Sürat ve güç üzerine testler

Bireylerdeki OKB belirtilerinin şiddetini değerlendirmek üzere uygulanan bir ölçektir. Uzman bir değerlendirmeci tarafından uygulanır. Ölçek obsesyonlar ve kompulsiyonlarla ilgili belirtileri sorgulayan alt bölümlerden oluşur. Ölçek kapsamında 1-5 arası maddelerin toplamı obsesyon, 6-10 arası maddelerin toplamı kompulsiyon ve 1-10 maddelerinin toplamı obsesyon-kompulsiyon puanlarını vermektedir. 

 • 0-7 puan subklinik
 • 8-15 puan hafif
 • 16-23 puan orta
 • 24-31 puan şiddetli
OKB testi sayfası için tıklayın>

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimini değerlendirmek amacıyla uygulanan bir envanterdir. AGTE 0-6 yaş grubunda gelişimsel gerilik durumunu tanımlamaya yardımcı olur ve gelişimsel açıdan risk altında olan bebek ve çocukların tespitini sağlar. Envanter, çocukların dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-büyük kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerilerinin değerlendirilerek puanlanması içerir.

Psikoloji testi sayfası için tıklayın>

SCL-90 Bireyde var olan psikolojik belirtileri saptamak ve bu belirtilerin düzeyini belirlemek amacıyla uygulanır. Kliniğe başvuran bireylerin dile getirdikleri problemlerin dışında başka diğer psikolojik problemlerin de ortaya çıkartılması için sıklıkla başvurulan testlerden birisidir. Test 90 sorudan oluşmaktadır ve test soruları somatizasyon, obsesif-kompulsif düzey, kişiler arası duyarlılık, öfke, depresyon, anksiyete, fobik anksiyete, paranoid düşünce ve psikotizm düzeylerini ölçmektedir.

Psikoloji test sayfası için tıklayın>

STAI-II bireylerdeki durumluk ve sürekli kaygıyı ölçmek için uygulanan bir ölçüm aracıdır. Ölçek durumluk kaygı alt ölçeği ve sürekli kaygı alt ölçeğini içerir. Durumluk kaygı bireyin belli bir anda ve belli bir koşuldaki kaygısını ifade eder. Sürekli kaygı ise bireyin genellikle nasıl hissettiğini betimlemede yardımcıdır. Her bir alt ölçekten alınan puanın yüksekliği bireyde var olan kaygının yüksekliğini ifade etmektedir.

Psikoloji testi sayfası için tıklayın>

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) bireylerin kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koymak amacıyla uygulanır. Kişilik özelliklerinin yanı sıra bireydeki psikopatolojik belirtiler hakkında doğru bilgiyi sağlar. Birden fazla belirti hakkında değerlendirme olanağı sağladığı için ‘’çok yönlü’’ olarak adlandırılır ve klinik alanda en yaygın şekilde kullanılan kişilik testidir. Yıllar içerisinde farklı versiyonları geliştirilmiştir. Ölçek kapsamındaki soru sayısı farklı versiyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Ruh sağlığı alanında uzman kişiler tarafından uygulanan bu ölçek bireyde var olan bozuklukları değerlendirmek, tanı ve teşhis koymak ya da tedavi sonrası tedavi etkililiğini değerlendirmek için sıklıkla kullanılır.

Psikolojik test sayfası için tıklayın>

Rorschach mürekkep lekelerinin olduğu 10 adet karttan oluşan psikanalitik bir kişilik testidir. Kartlar bireye belli bir sıra ile sunulur ve bireyin söylediği her şey not edilir. Test içeriğinde doğru veya yanlış diye bir şey yoktur. Söylenen her şey kodlanır ve birey hakkında detaylı ve bütüncül bir kavrayış ortaya konur. Bu test ile kişinin algılama, anlam oluşturma, kavrama, kontrol süreçleri ortaya konur. Bireylerin algıladığı durumları nasıl organize ettikleri, gerçeklikle nasıl başa çıktıkları, kişinin kendisini ve dünyayı nasıl gördüğü süreçlerini ifade eder. Ayrıca bireyi yakından tanımak ve bireye en uygun tedavi ve terapinin seçilmesine de olanak sağlar.

Psikoloji testi sayfası için tıklayın>

Bireylerin sosyal fobi durumlarında yaşadıkları kaygı ve kaçınmayı değerlendirmek amacıyla uygulanan bir ölçektir. Ölçek 24 maddeden oluşmakta olup 13 maddesi performansı, 11 maddesi ise sosyal etkileşimi ölçer. Ölçekten bireyin sosyal fobik korkusunun ve sosyal fobik kaçınma belirtilerinin toplam puanı elde edilir. Ayrıca ölçek kapsamında bireylerin performans korkusu, performans kaçınması, sosyal korkusu ve sosyal kaçınması alt ölçeklerine göre de puanlama yapılabilir. 

Sosyal fobi testi sayfası için tıklayın>

Çocukların anksiyete ve depresyon belirtilerini ve belirtilerin düzeylerini ölçmek amacıyla uygulanan bir ölçektir. Ölçek 47 maddeden oluşur ve ölçekte ‘’ayrılma kaygısı bozukluğu’’, ‘’yaygın anksiyete bozukluğu’’, ‘’sosyal fobi’’, ‘’panik bozukluk’’, ‘’obsesif kompulsif bozukluk’’ ve ‘’majör depresif bozukluk’’ alt ölçeklerine bakılmaktadır.

Sosyal anksiyete testi sayfası için tıklayın>

Louisa Duss testi projektif bir test olup çocukların problemlerini çözümlemek ve anlayabilmek için uygulanmaktadır. Testte yarım bırakılmış çeşitli hikayeler yer alır ve hikayelerin her birinin bir içeriği vardır. Çocukların ilgi duyacağı konuları içeren bu yarım bırakılmış hikayaler çocuk tarafından tamamlanır. Böylece test, çocuğun dünyasına ait değerli bilgiyi elde etmeyi sağlar.

 

Test sayfası için tıklayın>

Frosting Testi, çocukların görsel algı yeteneğini değerlendirmek amacıyla uygulanan testtir. Görsel algı, çocukların akademik başarıları için gerekli olan okuma-yazma ve bunun gibi birçok becerinin kazanılmasında önemli bir yer tutar. Bu test yardımıyla çocuğun görsel algısı test edilebilir, öğrenmeye ve okula hazır olu olmadığı değerlendirilebilir.

 

Test sayfası için tıklayın>

Bireyin performans ve zeka seviyesini ölçmek için uygulanan bir testtir. Hem yetişkin hem de çocuklarda uygulanabilir. Testin uygulanacak yaş gruplarına göre farklı formları vardır. Bireyin yaşına uygun test sunulur ve belirli bir süre içerisinde yanıtlaması beklenir. Olası zeka problemlerini fark etmede gerekli olan veriyi sağlayan ve sonuçları objektif olan bir testtir.

 

Test sayfası için tıklayın>

Çocukların çizimleri, onların gelişimlerinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi açısından önemli bir araçtır. ‘’Bir insan çiz ve bir aile çiz’’ testi çocuklara yönelik zeka testi olarak geliştirilmiştir. Test, zihinsel gelişimi özellikle de kavram geliştirme sürecini ölçmek için uygulanır.

 

Test sayfası için tıklayın>

Çocukların kişilik özelliklerinin yanı sıra temeldeki duygusal oluşumları dışarı yansıtmak için uygulanan bir testtir. İç dünyaya ait bilgilerin kağıt üzerine serilmesini sağlar. Kağıt üzerindeki çizgiler değerlendirme sürecinden geçer ve içsel sonuçlara varılır.

Psikoloji testi sayfası için tıklayın>

Bireylerin yaşadığı kaygı belirtilerinin sıklığının belirlenmesi amacıyla uygulanan bir ölçektir. Bu ölçekte anksiyete düzeyi 21 madde ile belirlenir ve ölçekten alınan toplam puanın yüksekliği bireyin kaygı düzeyinin şiddetini ifade eder. 

 • 0-7 puan düşük düzeyde anksiyete
 • 8-15 puan hafif düzeyde anksiyete
 • 16-25 puan orta düzeyde anksiyete
 • 26-63 puan yüksek düzeyde anksiyete
Anksiyete testi sayfası için tıklayın>

Beck depresyon ölçeği bireylerdeki depresyon riskini, gözlenen depresif belirtilerin şiddetini ölçmek üzere uygulanır. Ölçek kapsamında 21 madde yer alır ve kendini değerlendirme ölçeğidir. Ölçekten alınan toplam puan 0-63 arasında değişir. 

 • 0-9 puan depresyon yok
 • 10-16 puan hafif düzeyde depresyon
 • 17-24 puan orta düzey depresyon
 • 25-63 puan yüksek düzey depresyon
Depresyon testi sayfası için tıklayın>

 Annelerin çocuklarının ihtiyaçlarına olan duyarlılığını ölçmek için uygulanan bir testtir. Anne-çocuk etkileşiminde annenin davranışları gözlemci tarafından değerlendirilir. Annenin ‘’en sık yaptığı’’, ‘’orta sıklıkla yaptığı’’ ve ‘’hiç yapmadığı’’ davranışlar kaydedilir. Araştırmalar sonucu elde edilmiş ideal anne profili ile gözlemlenen anne karşılaştırılarak duyarlılık puanı elde edilir. Böylece annenin çocuğuna dair ilgi ve bakımına dair ölçüm sağlanır.

 

Test sayfası için tıklayın>

Test, çocukların bağlanma şekillerini değerlendirmek için uygulanır. Çocukların bağlanma örüntüleri gözlemcinin elde ettiği bilgiler doğrultusunda kaçınan, güvenli, kaygılı-kararsız ve düzensiz bağlanma gruplarına karşılık gelen puanlarla belirlenir. Çocukların bağlanma örüntüleri sosyal-duygusal ve birçok gelişim alanı için son derece önemli olduğundan sıklıkla başvurulan ölçüm aracıdır.

 

Test sayfası için tıklayın>

Bireylerin obsesyonlarını ve kompülsiyonlarını test etmek için uygulanır. Test evet-hayır cevaplarından oluşur. Obsesif kompülsif belirtilerini saptamada, türünü ve şiddetini ölçmede yardımcıdır. Testten alınan puanın yüksekliği obsesif kompülsif bozukluğun varlığını ifade eder.

 

Test sayfası için tıklayın>

Çiftlerde cinsel doyumu ölçmek üzere uygulanan ölçektir. Ölçeğin kadın ve erkekler için hazırlanmış ayrı iki formu bulunur. Ölçek sıklık, iletişim, doyum, kaçınma, dokunma, vajinismus ve anorgazm alt boyutlarından oluşur. Cinsel ilişkinin niteliği ve cinsel fonksiyonları değerlendirmeye yöneliktir. Ölçekten alınan toplam puanın yüksekliği cinsel işlevlerde ve ilişkinin niteliğinde bozulmaya işaret eder.

 

Test sayfası için tıklayın>

7 maddeden oluşan bu ölçek bireyde var olan panik bozukluğun şiddetini, panik nöbetlerin sıklığını, beklenti anksiyetesinin şiddetini,  fobik kaçınmayı ve işlevsel bozulmayı ölçmek için uygulanır. Panik nöbetin sıklığının ve şiddetinin net biçimde ölçülebilmesi için puanlaması son 1 ay içinde yapılır.

 

Test sayfası için tıklayın>

Ölçek ailenin yapısal ve örgütsel özelliklerini ve aile bireyleri arasındaki etkileşimin ‘’sağlıklı’’ veya ‘’sağlıksız’’ olarak ayırt edilebilmesi için uygulanır. Problem çözme, iletişim, aile içi roller, duygusal tepki verebilme, ilgi gösterme, davranış kontrolü ve genel işlevler ölçeğin alt boyutları arasında yer alır. 60 maddeden oluşan ölçekte 1 en sağlıklı cevabı 4 ise en sağlıksız cevabı temsil eder.

 

Test sayfası için tıklayın>

Evli veya birlikte yaşayan çiftlerin arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirmek için uygulanan ölçektir. Ölçek çiftlerdeki fikir birliğini, çiftlerin tatminini, çift birlikteliğini ve duygulanım ifadesini ölçümler. Ölçekten alınan toplam puanın yüksekliği çiftlerin uyumunun arttığını göstermektedir.

Psikolojik test sayfası için tıklayın>

Çocukluk çağındaki travmatik yaşantıları sorgulayan bireyin öz değerlendirmede bulunduğu bir testtir. Cinsel, fiziksel, duygusal istismar ve duygusal-fiziksel ihmal alt boyutlarından oluşan çocukluk çağı travmalar ölçeği çocukluk çağındaki cinsel, fiziksel ve duygusal istismarı ölçmek amacıyla uygulanmaktadır.

 

Test sayfası için tıklayın>

Bireyin romantik ilişkisinde hissettiği duyguları ölçmek amacıyla uygulanır. Bireyler yanıtlarını yakın ilişkide olduğu bireyi baz alarak verir. Yakın ilişkilerde bireyin bağlanma boyutunu ölçen bir testtir.

 

Test sayfası için tıklayın>

Bireylerin paylaşamadığı duygu ve düşünceleri anlamaya yönelik bir testtir. Bireyin geçmişe, geleceğe ve kendine karşı tavırları, benlik duygusu, aile ve arkadaş ilişkileri, korku, endişe, suçluluk duyguları gibi birçok yaşam alanıyla ilgili tutumlarını anlamak için uygulanır. Bireyin testte eksik cümleleri tamamlama şekli ilgileri, tutumları, arzuları, beklentileri ve sıkıntıları hakkındaki duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına dair bilgileri edinmek için sıklıkla başvurulan pratik bir testtir.

 

Test sayfası için tıklayın>

Okul öncesi dönemi çocuklarının sosyal becerilerinin niceliğini ölçmek için uygulanır. Çocukların akranlarıyla vakit geçirirken gösterdikleri işbirliğini, anlaşmazlıklara çözüm bulma yollarını, yetişkinlere karşı gelme ve akranlarına uyumsuzluk gösterme davranışlarını, grup içinde çekingen davranma gibi içselleştirme davranışlarını ölçmede başvurulan bir ölçektir.

 

Test sayfası için tıklayın>

Ruh Sağlığınız İçin Temel Hizmetler Sunuyoruz

iris psikoterapi logo 1.1.3 yeni@4x

Kuruluş amacı; ruh sağlığı alanında bilimsel veriler ışığında tedavi, terapi ve eğitim hizmetleri sunmak, vizyonu; merkezine öncelikle empatik yaklaşımı koyan, ruhsal hastalıklar ve psikolojik sorunlara en son bilimsel kanıtlara dayalı ve etik ilkeleri benimseyerek güncel tedavi olanaklarını danışanlarına ulaştırmaktır.

Haber Bültenimize Kayıt Olun

İris Psikoterapi – Psikiyatri & Psikoterapi

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.